โปรไฟล์ผู้จัดแสดงงาน

Who should exhibit

กลุ่มวัตถุดิบ
และอาหารออรแกนิค

 • เนื้อสัตว์
 • ผลิตภัณฑ์จากนมวัว และ ไข่ไก่
 • ผัก และ ผลไม้
 • ธัญพืช
 • ถั่วเปลือกแข็งชนิดต่างๆและเมล็ดพันธุต่างๆ
 • พืชตระกูลถั่ว
 • อาหาร/เมนูออรแกนิคพร้อมรับประทาน

กลุ่มวัตถุดิบและอาหารฟังก์ชัน (Functional Food)

 • อาหารประเภท Plant-Based
 • อาหารประเภทโปรไบโอติค, GMOs, Superfood
 • อาหารเพื่อการบริหารสมดุลน้ำหนัก (Weight Management)
  – วัตถุดิบและอาหารกลุ่มคีโต (Ketogenic Diet)
  – วัตถุดิบและอาหารกลุ‹มเมดิเตอเรเนียน (Mediterranean Diet)
  – วัตถุดิบและอาหารกลุ่ม IF
  – วัตถุดิบและอาหารกลุ่ม South Beach Diet, Dukan, และ Atkins (Low-Carb)
 • วัตถุดิบและอาหารกลุ่มปราศจากสารปรุงแต่ง (Free-Form Food)
 • วัตถุดิบและอาหารจำกัดในกลุ่มศาสนา(Religion Specific Food)
 • วัตถุดิบและอาหารที่เป็นมิตรต่อลำไส้(Gut Health Food)
 • อาหารทางเลือก (Alternative Food) (Vegetarian Food) และ อื่นๆ

กลุ่มวัตถุดิบและอาหาร นวัตรกรรมใหม่ (Novel Food)

 • วัตถุดิบอาหารที่ดัดแปลงหรือสร้างโครงสร้างโมเลกุลของวัตถุดิบใหม่
 • วัตถุดิบและอาหารกลุ่มเพาะเลี้ยงหรือเพาะพันธุ์ จุลินทรีย์, ฟังไจ (Fungi), สาหร่าย อาหารกลุ่มพืชหรือสัตวที่มีการดัดแปลงเนื้อเยื่อ
 • วัตถุดิบและอาหารที่ผลิตโดยกระบวนการของนวัตกรรมใหม่ เพื่อลดหรือป้องกันอันตรายในอาหาร
 • วัตถุดิบและอาหารกลุ่มแร่ธาตุ, อาหารที่ถูกดัดแปลงพันธุวิศวกรรม (Engineered Food), อาหารและวัตถุดิบที่ผ่านกระบวนการนาโนเทค (Nano-materials)
 • อาหาร/ผลิตภัณฑ์พรอมรับประทาน และ อื่นๆ

กลุ่มวัตถุดิบ และอาหารทางการแพทย์

 • วัตถุดิบและอาหารการแพทย์พิเศษ (FSMP)
 • วัตถุดิบและอาหารที่จำเป็นต่อการบำบัดหรือการรักษาโรคเรื้อรัง
 • วัตถุดิบและอาหารสำหรับกลุ่มอาการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs)
 • สถาบันที่เกี่ยวข้อง (โรงพยาบาล,ศูนยดูแลผู้สูงอายุ, ศูนยดูแลผู้พิการ)
 • วัตถุดิบและอาหารโภชนาการสำหรับนักกีฬา
 • อาหารเสริม และ อื่นๆ